zaloguj się załóż konto

Koniki Polskie

Związek Hodowców Koników Polskich

WKKP czyli wszechstronny konkurs konika polskiego – regulamin.

Zarząd Związku Hodowców Koników Polskich oraz Komisja Księgi Stadnej zatwierdziły WKKP jako alternatywną polową próbę dzielności (wierzchowa)

WKKP czyli wszechstronny konkurs konika polskiego – regulamin.

WKKP – forma jeździectwa rekreacyjnego (opartego na niniejszym regulaminie) z elementami współzawodnictwa sportowego składająca się z trzech prób: rajdu, ścieżki i wyścigu przeznaczona dla użytkowników i miłośników konika polskiego

Warunki uczestnictwa:

Konie - wiek: ukończone 36 m-cy

- pochodzenie: po obojgu rodzicach rasy konik polski

Jeźdźcy - wiek min. 10 lat

- pisemna zgoda rodziców ( dot. niepełnoletnich)

- ubezpieczenie

- zaświadczenie lekarskie lub książeczka zdrowia sportowca

Wyposażenie

- toczek lub kask z trójpunktowym zapięciem (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

- obuwie dostosowane do jazdy konnej lub kryte strzemiona

- dozwolone: palcat, dowolny rodzaj kiełzna (wyłącznie standardowe)

- zabronione: ostrogi

- dowolny rodzaj siodeł/kulbak, dopuszcza się jazdę na oklep

 

Czas rozgrywania:

Dwudniowe – pierwszy dzień rajd, drugi dzień ścieżka i wyścig

Jednodniowe – trzy próby jednego dnia

Sposób startowania:

Rajd - indywidualnie lub w parach co 2-5 min.

Ścieżka - indywidualnie, w odwrotnej kolejności do zajętych miejsc w rajdzie.

Wyścig - indywidualnie, w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc po dwóch próbach.

W wyścigu i ścieżce dopuszcza się start lotny.

 

Warunki techniczne:

Rajd - dystans 20 km. (+/- 0,5 km.)

- podłoże naturalne, konfiguracja terenu łagodna

- max. czas przejazdu 2h (tempo min. 10km/h)

- tętno/puls max. 60 ud/min mierzone do 15 min od minięcia linii mety

Zwycięża para (koń, jeździec), która pokona dystans w najkrótszym czasie i pomyślnie przejdzie bramkę wet.. W przypadku uzyskania takiego samego czasu (hh:mm:ss) o kolejności decyduje wynik testu wysiłkowego.

Ścieżka - dystans 0,8 km (+/- 50 m)

- podłoże naturalne, konfiguracja terenu zróżnicowana

- max. czas przejazdu 8 min (tempo min. 6 km/h)

- przeszkody ilość 16-18 (opis i wykaz załącznik)

Zwycięża para, która pokona ścieżkę w najkrótszym czasie (suma czasu przejazdu i czasów karnych za błędy na przeszkodach) i pomyślnie przejdzie bramkę wet..

Wyścig - dystans 0,4 km

- podłoże naturalne, konfiguracja terenu płaska/łagodna

- max. czas przejazdu 2 min (tempo min. 12 km/h)

- trasa po prostej lub po łuku z nawrotem

Zwycięża para która pokona dystans w najkrótszym czasie i pomyślnie przejdzie bramkę wet..

 

Bramka weterynaryjna

Miejsce wyznaczone przez organizatora na terenie, którego odbywa się przegląd koni w następującym schemacie:

- badanie wstępne/dopuszczające: tętno, perystaltyka, odwodnienie, uwagi ogólne (dot. otarć, odgnieceń itp.),ruch (oglądany w kłusie po linii prostej).

- badanie po rajdzie (najpóźniej 15 min po minięciu linii mety): tętno I, ruch, perystaltyka, odwodnienie, uwagi ogólne, tętno II (mierzone 1 min po ruchu).

- badanie po ścieżce: ruch, uwagi ogólne

- badanie po wyścigu: ruch, uwagi ogólne

Test wysiłkowy (przeprowadzany po zakończeniu rajdu): wynik z różnicy tętna I i tętna II mierzonego 1 min po ruchu. Np: 60-58= 2, 60-62= -2, 58-58= 0 (promującym jest wyższy wynik dodatni).

Każde badanie weterynaryjne ma dać odpowiedź na pytanie: czy koń nadaje się do dalszego użytkowania?. Konie niezdatne (kulawe, zmęczone, odwodnione itp.) muszą być eliminowane.

 

Dyskwalifikacje, eliminacje, rezygnacje- przyczyny

Decyzją komisji/lek. wet. (przekroczenie tętna max, eliminacja metaboliczna, kulawizna).

Decyzją komisji/sędziego (przekroczenie normy czasu, brak kasku, pomoc niedozwolona, brutalne i/ lub nieetyczne zachowanie się wobec konia lub innych uczestników WKKP).

Uczestnik ma prawo do wycofania się przed i w trakcie próby, jednakże jego koń podlega obligatoryjnie badaniu wet..

 

Pomoc dozwolona.

Zezwala się na pomoc w trakcie wszystkich prób WKKP osobom niepełnosprawnym i dzieciom do lat 13 włącznie, udzielaną przez osoby wyznaczone/zgłoszone do sędziego.

W trakcie rajdu każdy uczestnik ma prawo udzielić pomocy innemu uczestnikowi i obowiązek powiadomienia osób funkcyjnych o potrzebie jej udzielenia.

 

Upadek, upadek z koniem.

Po upadku uczestnik ma prawo kontynuować próbę. Linię startu i mety (każdej próby) musi pokonać na grzbiecie konia.

 

Klasyfikacja generalna.

Zwycięzcą WKKP zostaje zawodnik, który ukończył wszystkie trzy próby i łącznie uzyskał największą liczbę punktów. Za zajęcie konkretnego miejsca w poszczególnych próbach przyznawane są punkty wg następującej zasady:

- zwycięzca otrzymuje N punktów, za zajęcie drugiego m-ca N-1, itd. gdzie N oznacza liczbę uczestników

- zdobywcy czterech pierwszych miejsc otrzymują dodatkową premię punktową odpowiednio: 4,3,2,1

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej o zajętym miejscu decyduje wyższe miejsce w rajdzie.

 

Wyniki i nagrody.

Wyniki powinny być podawane do wiadomości jak najszybciej po każdej próbie. Klasyfikacja generalna winna być upubliczniona na min. 1h przed ceremonią zakończenia. Uczestnicy mają prawo wnosić swoje uwagi do wyników przez pierwsze 30 min od ich upublicznienia (ustnie lub pisemnie do sędziego).

Organizator winien zapewnić nagrody/pamiątki/dyplomy pierwszej trójce klasyfikacji generalnej WKKP i zwycięzcom poszczególnych prób.

 

Obsady.

Komisja weterynaryjna - min. jeden lek. wet. z asystentami.

Komisja sędziowska - sędzia jeździecki lub inspektor OZHK wraz z asystentami.

 

Załącznik 1.

Opis przeszkód (wytłuszczenie - przeszkody obowiązkowe):

1. bramka - wys. 1,05 m, szer. 1,1 m

2. kłoda - wys. 0,45-0,55 m, szer. min 3,0 m

3. koperta - wys. 0,4 do 0,7 m, szer. min. 3,0 m

4. podjazd - kąt nachylenia 45o-600

5. zjazd - kąt nachylenia 45o-500

6. dziura w płocie - wys. górnego rygla 1,8 m i 0,2 m dolnego, szer. 1,3 m

7. mostek - szer. 2,4 m, dł. 5,5 m

8. wiatrołom - szer. min 1,5 m, dł. min. 2 m

9. kładka - szer. 1,15 m, dł. 3,3 m

10. zygzak - szer. 0,9 m, dł. 3 razy po 2,55 m, kąt 1200-1400

11a. koło: zatrzymanie - średnica 3 m, 4 nogi na stój lub 3 nogi z bezpośrednio ruchem wstecznym

11b. koło: cofnięcie - ruch wsteczny, obie zadnie nogi poza linie koła

12. slalom - 9 tyczek co 2,1-3,2 m , całość 21 m

13. firanka - wys. 2,3 m, szer. 2,4 m, ,,prześwit'' od spodu 0,5 m

14a. wianek: podjęcie - stolik/pieniek wys. 0,6-0,8 m

14b. wianek: osadzenie - tyczka wys. 1,6-1,8 m osadzona pionowo

15. kamień - zatrzymanie czasu

16. obowiązkowa strefa stępa- wyznaczana w miejscach trudnych/niebezpiecznych, może zawierać przeszkodę lub przeszkody

17. bród/woda- szer. 1,5 m, dł. 2 m, gł. 0,2-0,5 m, dno twarde, zejście/wyjście łagodne

18. wskok/próg/bankiet wys. 0,3-0,4 m

19. zeskok/próg/bankiet wys. 0,3-0,4 m

20. równoważnia

Kłoda, koperta, podjazd mogą występować 2-3 krotnie pod warunkiem że nie będą to fizycznie te same przeszkody.

Dopuszcza się postawienie innych przeszkód zawartych i opisanych w regulaminie ścieżki huculskiej.

 

Załącznik 2.

Wykaz karnych czasów (s)             ominięcie                               błąd

1. bramka                                                   10                                             -

2. kłoda                                                         10                                             -

3. koperta                                                    10                                             5

4. podjazd                                                    10                                              -

5. zjazd                                                        10                                             -

6. dziura w płocie                                   10                                              -

7. mostek                                                   10                                              -

8. wiatrołom                                                10                                             5

9. kładka                                                        10                                             5

10. zygzak                                                      10                                             5

11a. koło: zatrzymanie                               10                                              5

11b. koło: cofnięcie                                     10                                             5

12. slalom                                                      20                                             5

13. firanka                                                     10                                              -

14a. wianek: podjęcie                                 10                                             5

14b. wianek: osadzenie                              10                                             5

15. kamień - zatrzymanie czasu            -                                              -

16. obowiązkowa strefa stępa        dyskwalifikacja                       5

17. bród/woda                                            20                                            5

18. wskok                                                      10                                            5

19. zeskok                                                     10                                            5

20. równoważnia                                       20                                            5

Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo do przynajmniej jednej próby pokonania przeszkody.

 

 

WKKP jako alternatywna próba dzielności.

 

1. Ukończenie WKKP (klasyfikacja generalna) - zalicza próbę dzielności.

2. Wynik (ocena) próby zależy od:

-  indywidualnie osiągniętej śr. prędkości w rajdzie (niezależnie od zajętego m-ca)

-  zajętego m-ca w ścieżce

-  zajętego m-ca w wyścigu

-  ilości uczestników

3. Obliczanie wyniku (oceny) próby.

Śr. prędkość = dystans/czas (km/h)

W zależności od ilości uczestników przyznaje się punkty za zdobyte m-ca w ścieżce i wyścigu.

5-9 uczestników odpowiednio za pierwsze dwa miejsca 2,1

10-14 uczestników odpowiednio za pierwsze trzy miejsca 3,2,1

15-19 uczestników odpowiednio za pierwsze cztery miejsca 4,3,2,1

20< uczestników odpowiednio za pierwsze pięć miejsc 5,4,3,2,1

Wynik = śr. prędkość + pkt. ścieżka + pkt. wyścig

Przykład 1: przy 11 uczestnikach, śr. prędkości 15,4 km/h, III m-ce ścieżka, IV m-ce wyścig

Wynik = 15,4 + 1 + 0 = 16,4

Przykład 2: przy 11 uczestnikach, śr. prędkości 11,2 km/h, IX m-ce ścieżka, IV m-ce wyścig

Wynik = 11,2 + 0 + 0 = 11,2

Ocena (słowny odpowiednik wyniku)

Wynik 10-13 dostateczna

13,01 -15 dobra

15,01 -17 bardzo dobra

17,01 < wybitna


zaloguj się aby dodać komentarz

Jak narazie nie dodano żadnych komentarzy...


Odwiedź nas na Facebooku!Redakcja | Ochrona prywatności | Mapa strony | Kontakt | Archiwum Copyright 2019 KONIKI POLSKIE